İngilizce | İngilizce Test

  İngilizce, İngilizce Test ve Sorular İNGİLİZCE TEST 1 –  Özel İngilizce Ders ( Birebir – Özel İngilizce Ders ) 2 –  Özel İngilizce Ders ( 4 kişi – Grup özel İngilizce  Ders ) 1 –  Choose the correct response to fill the gap. ( Boşluklar1 doldurmak için doğru cevabı seçin )   1.Jane drives ____________ car to work…

Read More

İngilizce , İngilizce Testler

İNGİLİZCE, İNGİLİZCE TESTLER İngilizce , İngilizce Testler, Sorular 1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  ) 2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  ) Boşlukları Uygun Seçeneklerle Doldurunuz 1. My neighbor is —- engineer. A) – B) the C) a D) an 2. Do you want to go…

Read More

İngilizce , İngilizce Testler

İngilizce , İngilizce Testler ( Deneme ) İNGİLİZCE DENEME SINAVI 1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  ) 2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  ) Boşlukları Uygun Seçeneklerle Doldurunuz 1. Richard is in class, —-? A) is he B) doesn’t he C) does he D) isn’t he…

Read More

İngilizce – İngilizce Testler

İngilizce – İngilizce Testler ( Deneme ) İNGİLİZCE DENEME SINAVI 1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  ) 2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  ) Boşlukları Uygun Seçeneklerle Doldurunuz 1. There’s not much —-. A) oranges B) orange juice C) onions D) eggs 2. My mother is…

Read More