İngilizce Dersleri,  Simple Future Tense ( Will Future ) Hakkında Bilgi.

İngilizce Dersleri,  Simple Future Tense ( Will Future ) Hakkında Bilgi

İngilizce Dersleri, Future Tense ( Will Future ) Hakkında Açıklama

1 – İngilizce Zamanlar, İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 – İngilizce Zamanlar,İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

 

Simple Future Tense ( Will Future ): Gelecek Zaman

When do we use “will” and “be going to”?

“Will” ve “be going to” biçimlerini hangi durumlarda kullanırız?

“Will” and “be going to” is used in following situations:

“Will” ve “be going to” aşağıdaki durumlarda kullanılır:

•”Will” to state a voluntary action

“Will” gönüllü olarak bir işi yapmaya talip olunduğunda

•”Will” to Express a promise

“Will” gelecekte yapılması gereken bir şey için söz verildiği zaman

•”Be going to” to state a plan

Be going to” gelecekle ilgili bir plan bir tasarı düşünüldüğünde

•”Will” or “Be Going to” to state a prediction

Will” ya da “be going to” gelecekte olması muhtemel bir olayla ilgili olarak tahmin yapıldığında.

The Simple Future has two different forms in English, “will” and “be going to.” Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different meanings. These different meanings might seem too abstract at first, but with time and practice the differences will become clear. Both “will” and “be going to” refer to a specific time in the future.

Basit gelecek zaman “will” ve “be going to” şeklinde olmak üzere iki şekilde kullanılır. Çoğu kez birbirlerinin yerine de kullanılabilmelerine rağmen  bu iki tür gelecek zaman yapısı genellikle çok farklı anlamlara gelir. İlk başlarda bu anlam farkları yok gibi bir etki bıraksada, zaman ayırarak ve uygulama yaparak bu farklar anlaşılabilir. Hem “will” hem de “be going to” gelecek ile ilgili özel zamanlar belirtmek için kullanılan  zamanlardır.

Use 1 – “Will” to state a Voluntary Action

Kullanım 1 – “Will” gönüllü bir şekilde yapılacak bir eylemi ifade eder

“Will” often suggests that a speaker will do something voluntarily. A voluntary action is one the speaker offers to do for someone else. Often we use “will” to respond to someone else’s complaint or request for help.

“Will” genellikle konuşmacının bir şeyi gönüllü olarak yapmak istediğini belirtmek için kullandığı bir zaman yapısıdır.. Gönüllü bir eylem, konuşmacının bir başkası için yaptığı bir eylemdir. “Will” genellikle bir kişinin bir şikayetine ya da yardım çağrısına cevap verirken kullanılır.-

UYARI :  Türkçe’de bu kullanımın karşılığı istek kipi olarak düşünülebilir (yapayım, edeyim).

Examples:

Örnekler:

A: I’m really thirsty.

A: Gerçekten çok susadım.

B: I’ll make some coffee.

B:  biraz kahve hazırlayacağım (hazırlayayım).

A: I’m so tired. I’m about to fall asleep.

A: Çok yorgunum. Nerdeyse uyumak üzereyim.

B: I’ll get you some tea.

B: Sana biraz çay getireceğim (getireyim).

A: The phone is ringing.

A: Telefon çalıyor.

B: I’ll get it.

B: Ben açacağım (açayım).

USE 2 – “Will” to state a Promise

Kullanım 2 – “Will” kurulan bir cümle karşı tarafa bir söz verildiğini belirtir

“Will” is usually used in promises.

“Will” söz verilirken kullanılır

Examples:

Örnekler:

he  will ring me when he arrives.

(Oraya) vardığında, bana telefon edecek

If I am elected President of the United States, Iwill supply everyone has accessed to inexpensive health insurance.

Eğer ABD Başkanı olarak seçilirsem, herkesin pahalı olmayan sağlık güvencesine sahip olmasını sağlayacağım.

I promise I will not tell him about what you did..

Ona yaptıklarından söz etmeyeceğime söz veririm.

USE 3 – “Be going to” to Express a Plan

Kullanım 3 – “Be going to” bir plan yapıldığını ifade eder

“Be going to” expresses that something is a plan. It expresses the idea that a person intends to do something in the future.

“Be going to” bir eylemin planlandığını ifade eder. Bir kişinin gelecekte bir şeyi yapmaya niyeti olduğunu belirtir.

Examples:

Örnekler:

He is going to spend his vacation in Hawaii.

Tatilini Hawaii’de geçirecek (geçirme niyeti var, bunu gerçekleştirmek istiyor).

We are going to meet each other tonight at 6:00 PM.

Bu akşam 6’da buluşacağız (buluşmayı planlıyoruz).

A: Who is going to make John’s birthday cake?

A: John’un doğum günü pastasını kim yapacak (kimin yapması planlanıyor)?

B: Linda  is going to make John’s birthday cake.

B: John’un doğum günü pastasını Linda  yapacak (yapmayı planlıyor).

Use 4 – “Will” or “Be Going to” to Express a Prediction

Kullanım 4 – “Will” ya da “Be going to” bir tahmini ifade etmek için kullanılır

Both “will” and “be going to” can express the idea of a general prediction about the future. Predictions are guesses about what might happen in the future. In “prediction” sentences, the subject usually has little control over the future and therefore USES 1-3 do not apply. In the following examples there is no difference in meaning.

Hem “will” hem de “be going to” geleceğe ilişkin bir tahmin fikrini ifade etmek kullanılır. Tahminler, gelecekte ne olabileceğine ilişkin yorumlardır. “Tahmin” cümlelerinde, özne geleceğe ilişkin çok az kontrole sahiptir ve 1’den 3’e kadar olan kullanımları kullanmak uygun olmaz. İzleyen örneklerde anlamda herhangi bir fark yoktur.

Examples:

Örnekler:

The year 2000 will be a very interesting year.

The year 2000 is going to be a very interesting year.

2000 yılı ilginç bir yıl olacak (olacağını tahmin ediyorum).

Smith Welton will be the next President.

Smith Welton  is going to be the next President.

Smith Welton bir sonraki başkan olacak (olacağını tahmin ediyorum).

The movie “Zenith” will win several Academy Awards.

The movie “Zenith” is going to win several Academy Awards.

“Zenith” filmi birkaç Oskar alacak (alacağını tahmin ediyorum).

Forming interrogative sentences in simple future

Gelecek zaman için soru cümlesi oluşturma

To form an interrogative sentence in simple future tense, will (shall) auxiliary verb is put before subject.

Gelecek zamanda soru cümlesi yapmak için, öznenin önüne will (shall) yardımcı fiili getirilir.

Examples:

Örnekler:

I will drink wine.

Şarap içeceğim.

What will you drink?

Ne içeceksin?

Sally will work on Saturdays.

Sally cumartesileri çalışacak.

Will  Sally work on Saturdays?

Sally cumartesileri çalışacak mı?

Interrogative

Soru cümlesi

Will They V1 (work, study)

Forming negative sentences in simple future

Gelecek zaman için olumsuz cümleler oluşturma

Negative

Olumsuz cümle

He Won’t / Will not V1 work, study)

 

While forming a negative sentence in simple future tense, before all subjects won’t /will not auxiliary verbs are used.

Gelecek zaman için olumsuz cümle yaparken, fiilin yalın halinden önce tüm öznelerde won’t / will not yardımcı fiilleri kullanılır.