İngilizce Zamanlar,  Past Perfect Tense ( miş'li geçmiş zaman ) Hakkında Bilgiler.

İngilizce Zamanlar,  Past Perfect Tense ( miş’li geçmiş zaman ) Hakkında Bilgiler

İngilizce Zamanlar,  Past Perfect Tense ( miş’li geçmiş zaman ) Hakkında Örnekler

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

 

When do we use past perfect tense? ( Past Perfect tense i ne zaman kullanırız ?)
-miş’li geçmiş zaman biçimlerini hangi durumlarda kullanırız?

Past perfect tense is used in following situations:
-miş’li geçmiş zaman aşağıdaki durumlarda kullanılır.

  • Completed Action Before Something in Past
    Geçmişte bir başka şeyden önce tamamlanmış eylemler için
  • Duration Before Something in the Past
    Geçmişteki bir şeyden önceki bir zaman süreci için

Use 1 – Completed Action Before Something in Past
Kullanım 1 – Geçmişte bir başka şeyden önce tamamlanmış eylemler için

The Past Perfect expresses the idea that something occurred before another action in the past. It can also show that something happened before a specific time in the past. In other words, past perfect tense indicates the first of the two actions.

İngilizce Zamanlarda, Past Perfect Tense ( miş’li geçmiş zaman )  geçmişte bir eylemin bir diğerinden daha önce gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda, geçmişte bir olayın belirli bir zamandan önce gerçekleştiğini de ifade edebilir. Başka bir deyişle, -miş’li geçmiş zaman, iki eylemden, önce gerçekleşeni ifade eder.

Examples:
İngilizce Zamanlar, Past Perfect Tense ( miş’li geçmiş zaman ) da Örnekler:

I had never seen such a beautiful beach before I went to Havai
Havai’ye gitmeden önce böyle güzel bir plaj görmemiştim.

Had you ever visited the U.S. before your trip in  2002 ?
2002 ‘deki gezinizden önce ABD’yi hiç ziyaret etmiş miydiniz?

Yes, I had been to the U.S. once before in 2000.
Evet, ABD’de bir kere, 2000 de, bulunmuştum.

When I woke up this morning, my roommate had left already.
Bu sabah kalktığımda oda arkadaşım odadan ayrılmıştı.

Before  Tom  arrived at the theater, the movie had already begun.
Tom salona girmeden film başlamıştı.

 

Use 2 – Duration Before Something in the Past
Kullanım 2 – Geçmişteki bir şeyden önceki bir zaman süreci için

We use the Past Perfect to show that something started in the past and continued up until another action in the past.

-miş’li geçmiş zamanı, bir eylemin geçmişte başladığını ve geçmişte bir başka eyleme kadar sürdüğünü anlatmak için kullanırız.

Examples:
Örnekler:

They had driven that car for ten years before it broke down.
Bozulmadan önce o arabayı 10 yıl kullanmışlardı.

By the time Barbara  finished his studies, he had been in London for over eight years.
Barbara çalışmalarını bitirdiğinde, İngiltere’ye geleli 8 seneden fazla olmuştu.

Important: Specific Times with the Past Perfect
Önemli: -miş’li geçmiş zamanla ilgili belirli zamanlar

It is possible to use specific time words or phrases with the Past Perfect. Although this is possible, it is usually not necessary.
-miş’li geçmiş zamanla birlikte belirli zaman kelime ve öbekleri kullanmak mümkündür. Ancak mümkün olmakla birlikte, genellikle gerekli değildir.

 

Example:
Örnek:

She had visited her Japanese relatives once in 1998 before she moved in with them in 1999.
Japonya’daki akrabalarının yanına 1999’da taşınmadan önce, 1998’te onları bir kez ziyaret etmişti.

If the Past Perfect action did occur at a specific time, the Simple Past can be used instead of the Past Perfect when before or after is used in the sentence. The words before and after actually tell you what happens first so the Past Perfect is optional. Both sentences below are correct.

-miş’li geçmiş zamanla kullanılan eylem eğer belirli bir zamanda gerçekleşmişse, “before (önce)” ve “after (sonra)” kullanılmak yoluyla -miş’li geçmiş zaman yerine basit geçmiş zaman kullanılabilir. “Önce” ve “sonra”, hangi eylemin önce hangisinin sonra olduğunu ortaya koyduğu için -miş’li geçmiş zaman kullanıp kullanmamak anlam açısından bir şey değiştirmez. Aşağıdaki her iki cümlede doğrudur.Örnek:

She had visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996.
She visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996.

Japonya’daki akrabalarının yanına 1996’da taşınmadan önce, 1993’te onları bir kez ziyaret etmişti.

 

However
Bununla birlikte

If the Past Perfect action did not happen at a specific time, Past Perfect MUST be used at all times. Compare the two sentences below.

Eğer sözkonusu eylem geçmişte belirli bir zamanda gerçekleşmediyse -miş’li geçmiş zaman MUTLAKA kullanılmalıdır. Aşağıdaki iki cümleyi karşılaştırınız.

Example:
Örnek:

She had never seen a monkey before she moved to Africa. Correct
Afrika’ya taşınmadan önce hiç  maymun görmemişti.

She never saw a bear before she moved to Alaska. Not Correct

 

Forming interrogative sentences in past perfect
-miş’li için soru cümlesi oluşturma

To form an interrogative sentence in past perfect tense, had auxiliary verb is put before subject.
-miş’li geçmiş zamanda soru cümlesi yapmak için, öznenin önüne had yardımcı fiili getirilir.

I had seen him.
Onu görmüştüm.

Had you seen him?
Onu görmüş müydün?

I had eaten my breakfast.
Kahvaltı etmiştim.

Had you eaten your breakfast?
Kahvaltını etmiş miydin?

Forming negative sentences in past perfect
-miş’li geçmiş zaman için olumsuz cümleler oluşturma

While forming a negative sentence in past perfect tense, for all subjects hadn’t / had not auxiliary verbs are used.
Past perfect tense için olumsuz cümle yaparken, fiilin yalın halinden önce tüm öznelerde hadn’t / had not yardımcı fiilleri getirilir.