İngilizce Zamanlar, Present Perfect Tense Hakkında.

İngilizce Zamanlar, Present Perfect Tense Hakkında

İngilizce Zamanlar, Present Perfect Tense Hakkında Bilgiler

 Present Perfect Tense ve kullanımı: Present Perfect Tense sıklıkla ve çoğunlukla  içinde yaşadığımız anda ki geçmiş zamanı anlatan cümleler kurmak için İngilizce Zamanlarda, Present Perfect Tense kullanılır. Aynı zamanda Present Perfect Tense ( since ve for ) gibi ifadelerle geçmiş ile şimdi arasında bağlantı kurmak amacı ile de  kullanılır.

 1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

İngilizce Zamanlar,  Present Perfect Tense Hakkında Bilgiler

A –  Olumlu Cümleler
Özne + have / has + V3

He has donated blood every six months : Her altı ayda bir o kan bağışladı. Jason has worked for this company for three years : Jason bu şirkette üç yıldanberi çalışmakta. Linda has typed ten letters this morning. : Linda bu sabah on mektup yazdı ( daktilo ile ) She has just finished typing all the  letters : Tüm mektupların yazımını henüz bitirdi. Tom has painted his room. Tom odasını boyamakta ( boyadı – boyamış ) They have transformed the old warehouses into galleries and shopping centre. : Eski depoları galeriler ve alış veriş merkezine çevirdiler.

B –  Olumsuz Cümleler Özne + have / has  +  not + V3

He hasn’t donated blood every six months : Her altı ayda bir o kan bağışlamadıdı. Jason hasn’t worked for this company for three years : Jason bu şirkette üç yıldanberi çalışmamakta. Linda hasn’t typed ten letters this morning. : Linda bu sabah on mektup yazmadı ( daktilo ile ) She hasn’t finished typing all the  letters yet : Tüm mektupların yazımını henüz bitirmedi. Tom hasn’t painted his room. Tom odasını boyamamakta ( boyamadı – boyamamış ) They haven’t transformed the old warehouses into galleries and shopping centre. : Eski depoları galeriler ve alış veriş merkezine çevirmediler

C –  Soru Cümleleri Have / has + Özne + V3

Has he donated blood every six months ? : Her altı ayda bir o kan bağışladı mı. Has Jason worked for this company for three years ? : Jason bu şirkette üç yıldan beri çalışmakta mı ? Has Linda typed ten letters this morning ? : Linda bu sabah on mektup yazdı mı ? ( daktilo ile ) Has she  finished typing all the  letters yet ? : Tüm mektupların yazımını henüz bitirdi mi ?. Has Tom painted his room ? : Tom odasını boyamakta mı ? ( boyadı mı – boyamış mı ) Have they transformed the old warehouses into galleries and shopping centre ?  : Eski depoları galerilere ve alış veriş merkezine çevirdiler mi ?