İngilizcede zamanlar isimli İngilizcede zamanlar programlarındaki İngilizcede zamanlar programları.

İngilizcede Zamanlar Hakkında Bilgi

İngilizcede Zamanlar ile İlgili Açıklama

1 – İngilizcede Zamanlar ( Birebir Özel İngilizce Dersleri)
2 – İngilizcede Zamanlar ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

İngilizcede zamanlar isimli İngilizcede zamanlar programlarındaki İngilizce programlarında kullanılan İngilizcede tenses ve  yapıları; simple (basit), perfect (bitmiş, tamamlanmış ) ve progressive/continuous (sürekli) olmak üzere Sınıfta  İngilizcede tenses isimli Düz İngilizcede zamanlar programlarındaki Temel İngilizcede zamanlar başlıca üç grupta toplanır. Bunun yanı sıra  zamanlar, anlamlarına göre “geçmiş zamanlar“, “şimdiki zamanlar” ve “gelecek zamanlar” şeklinde farklı gruplara ayrılabilir; zira  zamanlar isimli programlardaki Özel İngilizcede zamanlar programlarında kullanılan  ve  yapılarında  İngilizce cümleye belirli bir zaman anlamı kazandırmak için İngilizcenin farklı yapıları kullanılabilir.

İngilizcede Zamanlar ve İçindekiler

1″Tense” ve “aspect”
2″Simple” yapılar
3″Perfect” yapılar
4″Progressive” yapılar

“Tense” ve “aspect”

Derslerde İngilizcede zamanlar tanımlanırken tense ve aspect kavramları kullanılır. Tense fiilin belirli bir zamandaki fiziksel yapısını belirtirken, aspect eylem veya olayın hangi zamanda gerçekleştiğini ifade eder. İngilizcede “past” (geçmiş) ve “present” (şimdi) olmak üzere iki adet tense vardır.

“Simple” yapılar

Simple (basit) zamanlı cümle yapılarında fiillerin birinci (temel) halleri kullanılır. İsim cümlelerinde ise yardımcı fiiller (auxiliary verbs) kullanılır.

Present simple: Türkçedeki geniş zaman yapısına benzer. Genellikle olguları ve alışkanlıkları belirtmek için kullanılır. Örnekler: I walk to school every day. The weather is hot today.
Past simple: Geçmişte gerçekleşmiş olay ve olguları belirtmek için kullanılır. Örnekler: I walked to the hospital yesterday. I was born in 1980.
Future simple: Gelecek zamanı belirtmek için kullanılır. Örnek: She will leave soon.
NOT: Present progressive ve present simple gibi bazı diğer yapılar da cümleye gelecek zaman anlamı katmak için kullanılabilir.

“Perfect” yapılar

“Perfect” yapılar Türkçeye bazen “kusursuz” şeklinde tercüme edilmekle birlikte burada perfect sözcüğü Latince dilbilgisindeki “perfectus” (tamamlanmak, bitmek) kavramından gelir. Bununla birlikte Latince ve İngilizce perfect yapılar arasında önemli farklılıklar vardır. Bu yapılarda have ve has yardımcı filleri, fiillerin past participle (üçüncü) halleri ile birlikte kullanılır.

Present perfect: Çoğunlukla geçmişte başlamış ve halen devam eden eylem ve durumlar ile geçmişteki deneyimleri belirtmek için kullanılır. Örnek: I have walked two miles already.
Past perfect: Geçmişte başlamış ve yine geçmişteki başka bir olaydan önce tamamlanmış durumlar için kullanılır. Örnek: How long had it been since you saw each other?
Future perfect: Eylemin veya durumun gelecekteki bir anda tamamlanmış olacağını bildirir. Örnek: By this time next week, I will have worked on this project for twenty days.
“Progressive” yapılar[değiştir | kaynağı değiştir]

“Prograsive” veya “continuous” yapılar, eylemin süreklilik arz ettiğini bildirir. Fiilden sonra “-ing” eki gelir.

Present progressive: Eylem “şu an” gerçekleşiyorsa kullanılır. Örnek: He is walking home.
Past progressive: Geçmişte gerçekleşen sürekli bir eylemden bahsederken kullanılır. Örnek: I was riding my bike.
Future progressive: Gelecekte bir süre boyunca gerçekleşecek eylemler için kullanılır. Örnek: I will be running in next year’s marathon.
Present perfect progressive: Çoğunlukla yakın geçmişte başlamış ve şu ana kadar gerçekleşmiş sürekli eylemler için kullanılır: Örnek: My father has been working in the garden.
Past perfect progressive: Geçmişte başlamış ve yine geçmişte bir noktada tamamlanmış sürekli eylemler için kullanılır. Örnek: I had been driving the car.
Future perfect progressive: Gelecekte bir anda bir süreden beri gerçekleşmekte olan sürekli eylemler için kullanılır: Örnek: Next Friday, I will have been working on this project for five years.