TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında..

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Bilgisi

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

Past Perfect Tense

 

Özneler

olumlu cümle

He / she/ it / had eaten breakfast

olumsuz cümle

he/she/ it had not worked hard .

soru cümlesi

had she /it / he worked hard ?

olumlu cümle

they / you / we had finished

olumsuz cümle

they / you /we had not finished

soru cümlesi

had they /you /we heard the news ?

Bu tense’i oluşturmak için had + past participle kullanılır . I had, We had ,She had ,

yerine kısaltılmış olarak I ‘d ,We‘d ,She ‘d ,yapıları kullanabiliriz .

She had just eaten breakfast .

I hadn’t completed my test when the bell rang .

I had already finished my work when the guests arrived .

I didn’t want to go to the cinema ,because I ‘d seen the film before .

I don’t want to see that film .I have already seen it.

I can ‘t go out with you now .My nephew hasn’t come back from school yet .

I couldn’t go out with her ,because my husband hadn’t come back from work

yet .

since, for, always ,gibi zarflarların present perfect tense (I have done ) ile kullanıldığını

ve geçmişte başlayıp içinde bulınduğumuz ana kadar devam eden ya da içinde

bulunduğumuz anda devam etmekte olan eylemleri ifade ettiğini görmüştük .since

,for,always gibi zarflar ,Past Perfect Tense (I had done )ile de kullanılmıştır .Ancak bu

kez , geçmişte bir noktaya kadar devam etmiş olan eylemleri anlatır.

 

SIMPLE PAST TENSE AND PAST PERFECT TENSE

Bu tense ‘leri zaman bağlaçlarıyla kullanırken ,eylemlerin geçmişteki oluş sıralarını

dikkate almamız gerekir. İki eylemden daha önce olanını past perfect ile ,daha sonra

olanını ise Sımple Past ile ifade edebiliriz.

After Jane had graduated from university ,she went to England .

Before the guests arrived , Barbara had cleaned the house .

Janet had cleaned the house when the guests arrived .

After ın bağlı bulunduğu cümle , cümlenin sonunda da yer alabilir.

She felt better after she had taken an aspirin .

After she had taken an aspirin,she felt better .

Before + Sımple past, past perfect

Sımple past

Before ‘ un bağlı olduğu cümle, geçmişte yapılan iki eylemden ,daha sonra yapılanı ifade

ettiği için,before ‘lu cümlede ise Past perfect kullanılır .Ancak before da after gibi

eylemlerin sırasını belirttiği için ,temel cümlede Past Perfect yerine Sımple past da

kullanılır.

Before he came to live in this city , Mat had lived in İzmir.

Before he came to live in this city, Jack lived in İzmir.

I had finished my exam paper before the bell rang .

I finished my exam paper before the bell rang .

Before ‘un bağlı bulunduğu cümlelerde eylemin tamamlanmış olduğunu vurgulamak için,

özellikle finish,complete gibi fiillerle ,Past Perfect kullanmak mümkündür.

The teacher didn’t anyone out before all the students had finished the test .

The other students finished /had finished the test before I had even completed half of it.

 

Until / Till ile past perfect Tense ‘in kullanımı pek yaygın değildir.Ancak yan cümledeki

eylemlerden önce tamamlanmış olduğunu vurgulamak istersek , Past Perfect

kullabiliriz. Aksi taktirde ,Sımple past kullanmamız yeterlidir.

They didn’t leave the office until she had completed her report.

They left after Tim  had completed my report .

Tom didn’t give up studying prepositions until he had learnt them by heart.

As soon as : Ana cümleyle yan cümlenin eylemleri arasında geçen zamanında çok kısa

olduğunu vurgular .Eylemleri oluş sırasına göre dizdiği için,Past Perfect kullanmak zorunlu

değildir.Ancak birinci eylemin tamamlandığını vurgulamak amacıyla ,Sımple Past yerine

Past Perfect kullanabiliriz.

As soon as the guests left / had left, I went straight to bed .

I went to see her as soon as I heard / had heard the news .

The students burst into laugher as soon the teacher left / had left the classroom .

As soon as they found / had found a better house,they sold their old one.

We decided to go shopping as soon as the rain stopped / had stopped.

(Yağmur diner dinmez alışverişe çıkmaya karar verdik )

Once : as soon as ve after anlamını veren bir bağlaçtır ve çoğunlukta, bağlı bulunduğu

cümlede Perfect Tense ‘ler kullanılır.

Once I had found out where Jack  lived ,I went to see him.

Sam made herself a cup of coffee once he had put away the groceries.

Once school was over ,the students rushed to holiday resorts.

(Okul kapanınca / Okul kapanır kapanmaz , öğrenciler tatil beldelerine akın etti.)

 

No sooner …than ve hardly /barely / scarcely …when , as soon as ile aynı anlamı veren

daha vurgulu kalıplardır.Bu kalıplar cümlenin başında yer alırsa devrik cümle yapısı

kullanılır.

The young couple had no sooner left the party than people began to gossip about them .

No sooner had the young couple left the party than people began to gossip about them .,,

When : Kullanırken dikkat edilmesi gereken bağlaçlardan biridir.Çünkü kullandığımız tense’e

göre, eylemlerin birbiriyle olan ilişkisi farklılık gösterir .anlam değişir.

When he left home,I was washing the dishes.

(O evden çıktığında ben bulaşık yıkıyordum.)

(I started to wash the dishes before he left ,and hadn’t finished when he was leaving.)

When Sam left home,I washed the dishes.

( O evden çıkınca ,bulaşıkları yıkadım.)

(I waited for him to leave home and I started to wash the dishes.)

When she left home,I had washed the dishes.

( O evden çıktığında, ben bulaşıkları yıkamıştım.)

(I started to wash the the dishes and finished them before he left home.)

When + Sımple past ,Past continuous .

When + Sımple Past , Sımple past .

When + Sımple past ,Past perfect

She was preparing dinner party when I got home.

She prepared dinner when I got home .

She had prepared dinner when I got home .

Already ,just,yet ,hardly,/scarcely gibi zarflar ‘’when ‘’li bir cümlede kullandığımızda ,ana

cümle Past Perfect Tense olması gerekir.

Eğer when in bağlı bulunduğu cümledeki eylem,temel cümledeki eylemden daha önce

gerçekleşmişse ,When ‘li cümle de Past Perfect kullanabiliriz.

I hadn’t yet replied to their letter when they came to visit me.

She had hardly entered the classroom when the exam started .

(Sınav başladığında , o sınıfa henüz girmişti.)

When we arrived there, the film had already started .

Eğer when in bağlı bulunduğu cümledeki eylem ,temel cümledeki eylemden daha önce

gerçekleşmişse , when li cümle de Past Perfect kullanabiliriz.

When the workers had finished some of their, work, they sat down to eat lunch.

By the time + Sımple past ,Past perfect

By the time she came back, I had finished my work.

The film had already begun by the time we got to the cinema.

We had already started to discuss the case by the time the manager came.

By the time the guest arrived ,my mother had finished all the cooking.

(Konuklar gelinceye kadar annem yemek pişirme olayını bitirmişti.)

 

By the time ,when ile yakın anlama sahiptir.Geçmişte bir eylem olduğunda / oluncaya

kadar ,diğer bir eylem olmuştu.anlamını verir.

By the time they came, He had finished cleaning.

By the time I arrived at the station,the train had left .

Most of people had died of tuberculosis by the time scientists found a cure .

Eğer geçmişte bir eylem olduğunda ,başka bir eylem zaten oluyordu anlamını vermek

istiyorsak ,temel cümlede (already) + was /were doing kullanabiliriz.

By the time I left the Office,İt was already raining .

(By the time I left the office ,it had already started raining .)

Temel cümlede Sımple Past kullanılmaz .Ancak ,be fiilinin past biçimi olan was/were

kullanılır.

By the time I noticed the leak , the kitchen floor was already full of water .

By the time the journey was over , I was already midnight .

By the time ile until/till , Türkçe’ye oluncaya kadar biçiminde çevrildiği halde,geçmişteki

iki eylem arasında farklı bir ilişkiyi ifade ederler.

Yukarıdaki örnekte ve diğer örneklerde gördüğümüz gibi,by the time ,ikinci eylem eylem

olduğunda diğer eylem olup bitmiştir .anlamını vurgular.I watered her plants until she

came back from holiday.

Bu örnekte gördüğümüz gibi by the time ,ikinci eylem olduğunda,diğer eylem olup

bitmişti anlamını vurguluyor.

By the time Janet got to the airport , her plane had taken off.

I went to the airport yesterday to see a friend of mine off. I stayed in the waiting lounge

until the plane took off.

Bir noktadan diğerine sözü edilen eylemin devam ettiğini vurguladığı için until/till ,stay

,wait,talk, gibi süreç bildiren fiilerle kullanılır.Finish,leave,arrive gibi, bir anda olup biten

eylemler,until/till ile sadece olumsuz cümlede kullanılır.

Tom stayed at my house until/ till came back from holiday.

The teacher waited until/till the last student left the classroom .

Jack didn’t leave me until /till I promised to meet him after work.

By the time ,zaman açısından bir noktayı vurguladığı için ,sadece finish,leave ,arrive,gibi bir

anda olup biten eylemlerle ,çoğunlukla da Perfect tense’lerle kullanılır.

I didn’t arrive at the station until/till 1 o’clock.

By the time I arrived at one o ‘clock,he had left.