TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında..

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Hakkında

TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer Bilgisi

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

FUTURE TİME  (  will / shall / going to )

 

Özneler

He /She/ıt /They /You/ We /I will eat lunch .(olumlu cümle )

He/She/It /They /You /We /I won’t leave early . (olumsuz cümle)

Will She /It /He/They /You/ We eat lunch ? ( soru cümlesi )

She /He / İt is going to eat lunch. (olumlu cümle)

She /It /He isn’t going to eat lunch .(olumsuz cümle )

İs He/She /It going to eat lunch ? (soru cümlesi )

They /You /We are going to work .(olumlu cümle )

They /You / We aren’t going to work ( olumsuz cümle)

Are They /You /We / going to work ? ( soru cümlesi)

I am going to help you .(olumlu cümle )

I am not going to help you. (olumsuz cümle )

Am I am going to help you ? ( soru cümlesi)

 

Bütün öznelerle will yardımcı fiil kullanılır.Birinci tekil şahıs I ve birinci çoğul şahıs we

için,will yerine shall de kullanılır.Ancak ” shall’” in bu kullanımı artık çok eski olarak kabul

edilmektedir.

We will (shall ) invite them to the party .

She will help me with my homework .

Will not ve shall not kısaltılarak won’t ve shan’t biçiminde kullanılır .

Will ve shall kısaltılarak ‘ll biçiminde kullanılır.

They ‘ll visit us next week ./ I ‘ll eat dinner out tonight .

Eğer geleceğe yönelik tahminde bulunuyorsak will yada be going to kullanabiliriz.

There will /is going to be a rise in prices after the elections .

According to the weather report ,it will /is going to snow tomorrow .

He will /is going to have an accident if he doesn’t drive more carefully .

Önceden tasarlanmış,planlanmış bir durumdan söz ediyorsak be going to

kullanmamız gerekir. Bu anlamıyla be going to cansız varlıklar için genellikle kullanılmaz.

Why have you bought this material ?

I am going to make a skirt for myself .

Why is your dog digging in that corner?

Oh, he is going to bury his bone there.

 

Henüz öğrendiğimiz bir konuda yapmaya istekli olduğumuz bir durumu will ile ifade ederiz.

I don’t have any money .

Don’t worry. I ‘ll lend you some .( Üzülme,Ben sana veririm .)

Some guests are coming in two hours,and nothing is ready yet.

Don’t worry. I ‘ll wash the dishes and you can do the cooking.

(Ben bulaşıkları yıkarım,sen yemeği pişirirsin.)

I have a headache .

Wait here ,I ‘’ll bring an aspirin for you (Bekle sana aspirin getireyim.)

Will in bu kullanımının Türkçe’ye çevirisine dikkat ediniz.Örneklerdede gördüğümüz

gibi.will,wash,will bring ifadelerini yıkayacağım, ödünç vereceğim,getireceğim,biçiminde

değil,yıkarım,ödünç veririm biçiminde çevirdik.

Eğer bir olayın olacağına ilişkin belirtiler varsa, going to kullanılır.

The sky is black.it is going to rain.

There ‘s a lot of blossom on the trees this spring.We ‘re going to have a good crop.

 

Bu tense’lerle yaygın olarak kullanılan zaman zarfları ,tomorrow,next week,next month,next

summer ,in two days ( iki gün sonra )in ten minutes (on dakika sonra ) Five years from now

(beş yıl sonra ),soon (az sonra ,yakında) gibi zarflardır.

We ‘ll take an exam next week .

Tomorrow is a public holiday, so he won’t go to work.

She will graduate in three years .

Two months from now,they ‘ll move into a new flat.

Ancak içinde bulunduğumuz ana göre gelecak zaman ifade eden pek çok zarf,bu tense’lerle

kullanılabilir.

(İn the morning )

I ‘m going to do some shopping today.Do you need anything special ?

I’m not going to have breakfast this morning.

Am,is,are, going to nun past biçimi olarak was,were,going to kullanılır.Bu tense

ile,geçmişte niyet ettiğimiz,planladığımız,ama çeşitli nedenlerle yapamadığımız eylemleri

anlatırız. I was going to visit my parents last night ,but just as I was leaving home,some

guests arrived ,so I couldn’t .

We were going to have an exam yesterday ,but we couldn’t finished the until,so the

teacher postponed the exam until next week.FUTURE TENSE DE ZAMAN BAĞLAÇLARI

When,after,before,as soon as, gibi zaman bağlaçlarının Past Tense ile kullanımını daha önce

görmüştük .Şimdi bu bağlaçların Future Tense ile kullanımlarını inceleyelim.

First : Iwill do some shopping tomorrow.

Then :I will go to cinema.

After I do some shopping tomorrow.I will go to the cinema.

First :She will talk to the teacher.

Then :She will leave school.

Before she leaves school tomorrow, she will talk to the teacher.

Yukarıdaki örneklerde gördüğümüz gibi,her iki eylem de gelecekte gerçekleşecek olmasına
rağmen ,yan cümlede will yada going to kullanılmaz.Yan cümlede Sımple Present
Tense,temel cümlede ise will yada going to kullanılabilir.

………………………………………….. ………………………………..

Before

After

As soon As + Sımple Present Tense ,will yada going to

Once

When

Until

………………………………………….. ……………………………………..

When she comes home,we will study together.

I will wait at home until my mother comes back from shopping.

We ‘ll leave home as soon as we finish our work.

I’ll decide what to do after I receive their letter.

She is going to phone us before she comes here.

Once you know the details of this software ,you’ll find it easy to use.

 

Eğer,gelecekte bir eylemi tamamladıktan sonra diğerini yapacağımızı vurgulamak

istiyorsak,yan cümlede Sımple Present Perfect kullanabiliriz.Özelllikle once Perfect

Tense’lerle çok sık kullanılır.

………………………………………….. ……………………………

After

Before

As soon as + Present Perfect ,will or going to

Once

Until

When

………………………………………….. ………………………………

After I finished /have finished my work .I will go out.

She will leave İstanbul when she graduates /has graduated from school .

Will you wait for me until I complete / have completed my work ?

Once I ‘ve handed in my term paper , I ‘ll hold a big party .

While da, gelecek zaman yapılarıyla kullanılabilen bir bağlaçtır .

I’ll take my son to the park tomorrow ,and I ‘ll read my book while he plays/is playing with

his friends.

Will you take care of my flowers while I’m on holiday?

I’m going to wait for you outside the office while you have /are having your job interview.